back
24 Mar |

第五波疫情對科創業界影響

科創界五團體聯合發表問卷調查結果

回應港府最新防疫隔離部署 促恢復人員往來保科創根基

Press Release Page 1Press Release Page 2Press Release Page 3Press Release Page 4

下載完整問卷調查結果